Eltrombopag i polepszona hematopoeza w opornej niedokrwistości aplastycznej AD 9

U 9 pacjentów leczenie eltrombopagiem wyeliminowało potrzebę transfuzji płytek krwi. Zwiększenie liczby płytek krwi u tych pacjentów wystąpiło przez kilka miesięcy, podczas gdy odpowiedź na eltrombopag u pacjentów z immunologiczną plamicą małopłytkową jest szybsza, ze wzrostem liczby płytek krwi w ciągu 2 tygodni po rozpoczęciu leczenia. 23 Kinetyka opóźnionej odpowiedzi w niedokrwistości aplastycznej może odzwierciedlać z natury powolną cykliczność hematopoetycznych komórek macierzystych i progenitorowych, w porównaniu z szybszym działaniem leku na dojrzewające megakariocyty. Pacjenci w naszym badaniu, którzy nie mieli odpowiedzi po 12 tygodniach, mogli mieć odpowiedź na bardziej długotrwałe stosowanie eltrombopagu, biorąc pod uwagę, że pacjenci z odpowiedzią po 12 tygodniach, którzy uczestniczyli w badaniu wydłużonym, mieli dodatkowe reakcje na linię i znacznie poprawili liczenie z dalsze leczenie. Jedynymi cechami pacjenta lub laboratorium, które przewidywały odpowiedź w tej małej kohorcie, były mniej głęboko obniżone podstawowe wartości retikulocytów i niedojrzałych płytek krwi, które mogą odzwierciedlać szczątkowe komórki macierzyste, które mogą reagować na eltrombopag. Odpowiedź na początkową immunosupresję była również skorelowana z wyjściową liczbą retikulocytów w poprzednim badaniu.24 Jest możliwe, że stymulacja c-MPL wzmaga ewolucję klonalną do mielodysplazji lub białaczki. Ewolucja klonów występuje u 10-15% pacjentów z ogólną niedokrwistością aplastyczną, a częstość progresji choroby jest najwyższa u pacjentów bez odpowiedzi i u pacjentów z krótkimi telomerami.15,25,26. Niektóre badania wykazały związek wydłużonych Leczenie CSF z ewolucją klonalną do monosomii 7 i zespołu mielodysplastycznego, ale jest to częstsze u pacjentów z ciężką, oporną na leczenie niedokrwistością aplastyczną niż u pacjentów, którzy mają dobrą odpowiedź na immunosupresję, a pacjenci z chorobą oporną częściej otrzymują długoterminowe leczenie G-CSF.27 W naszej kohorcie monosomię 7 wykryto na zakończenie badania u dwóch pacjentów bez odpowiedzi, z których jeden miał wyjątkowo krótkie telomery. Pacjenci z odpowiedzią kontynuowali przyjmowanie leku i byli monitorowani za pomocą seryjnych biopsji szpiku kostnego i analizy cytogenetycznej; ci pacjenci nie mieli progresji do mielodysplazji lub hematopoezy klonalnej. Biorąc pod uwagę niepewność dotyczącą tego ryzyka, rozsądne byłoby monitorowanie pacjentów z niedokrwistością aplastyczną, którzy otrzymują eltrombopag przez wykonywanie seryjnych biopsji szpiku kostnego i analizę cytogenetyczną; w naszej opinii leczenie powinno być ograniczone do badań klinicznych.
Podobnie jak w przypadku innych chorób autoimmunologicznych, takich jak stwardnienie rozsiane i choroba Leśniowskiego-Crohna, regeneracja niedokrwistości aplastycznej może być ograniczona nie tylko przez trwający atak immunologiczny, ale także przez głębokie wyczerpanie tkankowych komórek macierzystych.28 Hematopoetyczne komórki macierzyste i progenitorowe mają nieodłączne zdolności ekspansji, ale mogą one wymagają stymulacji egzogennej w celu regeneracji odpowiedniego hematopoezy Brakuje danych dotyczących tego, czy dodanie eltrombopagu do immunosupresyjnej terapii wstępnej może zachować hematopoetyczne komórki macierzyste i komórki progenitorowe oraz poprawić szybkość i jakość odpowiedzi w niedokrwistości aplastycznej. Ekspansja hematopoetycznych komórek macierzystych i komórek progenitorowych za pomocą eltrombopagu może również przynieść korzyści pacjentom poddawanym przedłużonej chemioterapii lub szybkiemu odzyskiwaniu krwi po transplantacji krwi pępowinowej.
[więcej w: długość szyjki macicy przed porodem, autoneum katowice, długość szyjki macicy przed porodemia estetyczna ]

Powiązane tematy z artykułem: autoneum katowice długość szyjki macicy przed porodem scyntygrafia kości cena