Lewosimendan do zapobiegania ostrym dysfunkcjom narządów w Sepsis ad 5

Ogółem 8 pacjentów (4 pacjentów w każdej grupie) nie otrzymało przydzielonego schematu prób. Rodzina pacjenta z grupy lewosimendanu wycofała zgodę po randomizacji, ale przed podaniem leku. Ten pacjent został wykluczony ze wszystkich analiz. Pozostałych 7 pacjentów włączono do analizy zamiaru leczenia. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa. Tabela 2. Tabela 2. Ostra choroba i zmienne fizjologiczne w punkcie wyjściowym. Dwie grupy były dobrze zrównoważone w punkcie wyjściowym (tabela i tabela 2 oraz tabele S1 i S2 w dodatkowym dodatku). Mediana czasu do rozpoczęcia rekrutacji wynosiła 16 godzin po rozpoczęciu stosowania wazopresorów, a mediana dawki noradrenaliny wynosiła 0,28 .g na kilogram na minutę w momencie rozpoczynania wlewu.
Efekty sercowo-naczyniowe
Wlew przerwano przed 24-godzinnym punktem czasowym z powodu niestabilności hemodynamicznej (niedociśnienie lub tachykardia) u 33 z 244 pacjentów (13,5%) w grupie lewosimendanu, w porównaniu z 19 z 248 pacjentów (7,7%) w grupie placebo. Średnie ciśnienie tętnicze było niższe u pacjentów w grupie lewosimendanu niż w grupie placebo w ciągu pierwszych 24 godzin (czas trwania wlewu), ale było podobne w obu grupach. Częstość i czas trwania infuzji norepinefryny były wyższe w grupie lewosimendanu niż w grupie placebo; było również rzadsze stosowanie dobutaminy w grupie lewosimendanu. Częstość akcji serca w ciągu pierwszych 4 dni była istotnie wyższa u pacjentów w grupie lewosimendanu niż w grupie placebo. Podawanie dożylne, równowaga płynów i poziomy mleczanu w surowicy były podobne w obu grupach. Szczegóły podano w tabelach S3 i rys. S2 do S6 w dodatkowym dodatku.
Wyniki
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki kliniczne. Procent dziennych wyników SOFA, których brakowało, wynosił od 2,3% dla składnika sercowo-naczyniowego do 12,8% dla składnika wątroby. Pierwotny wynik, średni (. SD) wynik SOFA w stosunku do pobytu na OIOM, wynosił 6,68 . 3,96 w grupie lewosimendanu i 6,06 . 3,89 w grupie placebo (średnia różnica, 0,61, 95% przedział ufności [CI], – 0,07 do 1,29; P = 0,053) (tabela 3). Po skorygowaniu o ICU, wiek i punktację APACHE II w modelu regresji, średnia różnica w wyniku wyniosła 0,59 (95% CI, -0,02 do 1,20, P = 0,06). W analizie, w której każdy składnik całkowitej oceny SOFA oceniono niezależnie, średni dzienny wynik sercowo-naczyniowy był wyższy w grupie lewosimendanu niż w grupie placebo (średnia różnica, 0,25, 95% CI, 0,04 do 0,46, P = 0,01). Wstępne analizy wrażliwości i post hoc nie zmieniły w sposób istotny wyniku (tabela 3 i tabela S4 w dodatkowym dodatku). Łączne dzienne wyniki SOFA i wyniki poszczególnych składników przedstawiono na rys. S7 do S12 w Dodatku uzupełniającym.
Rysunek 2. Rysunek 2. Kaplan-Meier Szacunki prawdopodobieństwa przeżycia do dnia 28. Skorygowany współczynnik ryzyka zgonu w grupie lewosimendanu, w porównaniu z grupą placebo, wynosił 1,24 (95% CI, 0,91 do 1,67; P = 0,17).
Wyniki wtórne przedstawiono w tabeli 3
[więcej w: długość szyjki macicy w ciąży, lamiwudyna, zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych ]

Powiązane tematy z artykułem: długość szyjki macicy w ciąży lamiwudyna zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych