Lewosimendan do zapobiegania ostrym dysfunkcjom narządów w Sepsis cd

Nie podano dawki nasycającej bolusa. Podawanie lewosimendanu lub placebo rozpoczęto z szybkością 0,1 .g na kilogram masy ciała na minutę, a w przypadku braku skutków ubocznych ograniczających szybkość zwiększono po 2 do 4 godzin do 0,2 .g na kilogram na minutę przez kolejną dawkę. 20 do 22 godzin. Pacjenci otrzymywali dożylne płynne bolusy z powodu jakiegokolwiek istotnego klinicznie spadku ciśnienia krwi i, jeśli to konieczne, leki wazopresyjne dostosowywano w celu utrzymania odpowiedniego ciśnienia krwi. Jeśli u pacjenta występowały działania niepożądane ograniczające szybkość – niedociśnienie lub ciężki tachykardia (częstość akcji serca> 130 uderzeń na minutę lub zwiększenie o> 20%, jeśli częstość akcji serca wynosiła już> 110 uderzeń na minutę) – w dawce 0,2 .g za kilogram na minutę, a następnie szybkość infuzji zmniejszono do 0,1 .g na kilogram na minutę. W razie potrzeby, aby uniknąć niedociśnienia lub ciężkiego częstoskurczu, szybkość zmniejszono do 0,05 .g na kilogram na minutę lub nawet przerwano. Inne aspekty opieki klinicznej pozostawały w gestii miejscowego lekarza i opierały się na wytycz- nych kampanii dotyczącej przetrwania w sepsie (patrz dodatek dodatkowy) .4 Protokół badań zalecił średnie ciśnienie tętnicze w granicach od 65 do 70 mm Hg. Nacisk ten mógł być różny dla poszczególnych pacjentów, ale badacze byli zachęcani do stosowania najniższej dawki wazopresora, która utrzymywała perfuzję tkankową u każdego pacjenta. Dodatkowe środki inotropowe mogą być stosowane zgodnie ze wskazaniami klinicznymi (tj. W przypadku utrzymującej się niskiej pojemności minutowej serca po resuscytacji płynowej). Dobutamina była zalecana inotropem, z obniżeniem dawki i przerwaniem po osiągnięciu odpowiedniego dostarczania tlenu.
Mierniki rezultatu
Pierwszorzędowym wynikiem badania była średnia dobowa ocena Sekwencyjnych Niedomykalności Organów (SOFA) 19, podczas gdy pacjent przebywał na OIT, mierzony od randomizacji do maksimum 28 dni. Dzienny wynik SOFA po linii bazowej obliczono dla każdego pacjenta na podstawie pięciu układów narządów: układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, nerek, wątroby i układu krzepnięcia. (Wyniki dla każdego zakresu systemów mieszczą się w zakresie od 0 do 4, z wyższymi wynikami wskazującymi na bardziej poważną dysfunkcję narządów, maksymalny wynik, 20.) System neurologiczny nie został uwzględniony, jak w niektórych wcześniejszych badaniach, 20,21 ze względu na trudności z dokładnością zdobywając Glasgow Coma Score codziennie w obecności środków uspokajających. Dzienne wyniki zostały obliczone dla pobytu pacjenta na OIOM pacjenta i podzielone przez liczbę dni, które pozostały na OIT w celu obliczenia średniej oceny SOFA dla tego pacjenta.
Aby ocenić wpływ lewosimendanu na poszczególne układy narządów, przeanalizowano poszczególne komponenty SOFA, a kilka innych wyników klinicznych określono a priori dla analiz wtórnych. Wyniki te obejmowały liczbę dni wolnych od katecholaminy i dni bez wentylacji, czas odstawienia od wentylacji mechanicznej, odsetek pacjentów z poważnym ostrym zdarzeniem nerkowym22 w okresie 28 dni (określanym jako zgon, nowe zapotrzebowanie na nerkową wymianę terapia lub utrzymująca się niewydolność nerek [stadium 2 lub 3 ostre uszkodzenie nerek23] w dniu 28) oraz czas leczenia nerkozastępczego
[hasła pokrewne: długość szyjki macicy przed porodem, ajc bielsko, lamiwudyna ]

Powiązane tematy z artykułem: ajc bielsko długość szyjki macicy przed porodem lamiwudyna