Terminy przeglądu leków i problemy z bezpieczeństwem cd

Ponieważ przerwy w dawkowaniu nie zawsze wiążą się z bezpieczeństwem lub skutecznością, staraliśmy się ustalić, czy są one użytecznymi wskaźnikami problemów związanych z bezpieczeństwem, szacując ich związek z pozostałymi dwoma środkami bezpieczeństwa – wypłatami opartymi na bezpieczeństwie i ostrzeżeniami w postaci czarnej skrzynki. Miara efektów ostatecznych
W przypadku większości analiz stworzyliśmy złożony środek zatwierdzania tuż przed ostatecznym terminem, który wskazywał, czy lek był standardową nową jednostką molekularną zatwierdzoną w 11. czy 12. miesiącu przeglądu pod PDUFA I, standardową nową jednostką molekularną zatwierdzoną w 9. 10. miesiąc przeglądu pod PDUFA III lub priorytetowego nowego podmiotu molekularnego zatwierdzonego w 5. lub 6. miesiącu na mocy PDUFA I lub późniejszych przepisów dotyczących opłat za użytkowanie. Przeglądy w cyklu wielokrotnym (w których FDA wydaje tzw. List, który można zatwierdzić przed terminem opłaty za użytkowanie i prosi o ponowne przesłanie) zostały zakodowane jako nieodebrane w pierwotnym terminie. Zgodnie z ostatnim raportem, 42 (69%) zatwierdzeń nowych jednostek molekularnych w latach 2002-2004 stanowiły aprobaty dla pierwszego cyklu. 24 Zastosowanie jednej zmiennej – ostatnie 2 miesiące przed terminem – umożliwiło połączenie skutków terminów dla różne rodzaje przeglądów i różne wymagania dotyczące opłat za użytkowanie.
Najpierw przeprowadziliśmy analizy regresji logistycznej zmiennych bezpieczeństwa po wprowadzeniu do obrotu w zależności od roku składania wniosków (trend czasowy), deskryptorów notujących wartości predefiniowane w porównaniu z zatwierdzeniami potranowymi oraz zmienne dla podstawowego wskazania leku i dla jego firmy sponsorującej. Następnie wykorzystaliśmy dokładne metody25 do analizy tych samych danych przy użyciu oprogramowania LogXact826; bardziej szczegółowe metody i wyniki są przedstawione w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org.
Korzystając z tych szacunków, ocenialiśmy różnice w ryzyku wystąpienia problemów dotyczących bezpieczeństwa po zatwierdzeniu leków zatwierdzonych w ciągu 2 miesięcy przed terminem PDUFA w porównaniu z lekami zatwierdzonymi w trzech warunkach kontrolnych: wszystkie inne zatwierdzone leki (zatwierdzone we wszystkich miesiącach innych niż ostatnie 2 kilka miesięcy przed terminem), leki zatwierdzone w ciągu 2 miesięcy po terminie oraz leki zatwierdzone na długo przed terminem (w ciągu pierwszych 6 miesięcy w przypadku standardowego nowego podmiotu molekularnego oraz w ciągu pierwszych 4 miesięcy w przypadku jednostki priorytetowej). Wyniki wszystkich analiz bezpieczeństwa po wprowadzeniu do obrotu są przedstawiane jako iloraz szans w oparciu o dokładne regresje logistyczne.
Zastanawialiśmy się, czy nasze odkrycia mogą być mylone przez możliwość, że leki zatwierdzone w ciągu ostatnich 2 miesięcy przed terminami PDUFA mogą być z natury bardziej ryzykowne niż leki zatwierdzone w innym czasie. Aby ocenić tę możliwość, sprawdziliśmy, czy status zatwierdzenia przedwcześnie został powiązany z trzema prawdopodobnymi korelatami ryzyka związanego z lekiem: czy lek był pierwszym w swojej klasie terapeutycznej, który ma zostać zatwierdzony, czy lek został sprawdzony przez komitet doradczy przed ostateczne zatwierdzenie i liczba hospitalizacji rocznie (na 100 000 populacji) dla podstawowego wskazania leku.
Wyniki
Czas zatwierdzania
Rysunek 1. Rysunek 1. Dystrybucja zatwierdzeń według miesiąca cyklu przeglądu przed i po wprowadzeniu ustawy o opłatach za leki na receptę (PDUFA)
[przypisy: warszawa rezonans magnetyczny, hematopoeza, długość szyjki macicy ]

Powiązane tematy z artykułem: długość szyjki macicy hematopoeza warszawa rezonans magnetyczny