Vorapaxar w drugorzędowej profilaktyce zdarzeń atermotrombotycznych AD 2

Vorapaxar silnie hamuje indukowaną przez trombinę agregację płytek krwi.6,7 Badanie to, nazwane antagonistą receptora trombiny w prewencji wtórnej atopowych zdarzeń niedokrwiennych (TRA 2P) – tromboliza w zawale mięśnia sercowego (TIMI) 50, zostało zaprojektowane w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa worapaksaru w zmniejszaniu inerotrombotycznych zdarzeń u pacjentów z rozpoznaną miażdżycą tętnic, którzy otrzymywali standardowe leczenie. Oprócz szczegółowego badania worapaksaru, badanie w szerszym zakresie testowało hipotezę, że intensyfikacja terapii przeciwpłytkowej poprzez dodanie czynnika o innym celu farmakologicznym jest korzystna dla wtórnej profilaktyki u pacjentów ze stabilną chorobą i przebytym zawałem mięśnia sercowego, udarem niedokrwiennym lub choroba tętnic obwodowych. Metody
Projekt badania i nadzór
Badanie TRA 2P-TIMI 50 było wielonarodowym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniem8, które przeprowadzono w 1032 ośrodkach w 32 krajach (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu). Badanie było sponsorowane przez Merck i zostało zaprojektowane przez TIMI Study Group w połączeniu z komitetem sterującym i sponsorem prób. Protokół został zatwierdzony przez odpowiednie komisje etyczne we wszystkich uczestniczących ośrodkach. Surowa baza danych została przekazana grupie badawczej TIMI, która przeprowadziła analizy danych niezależnie od sponsora, przygotowała to sprawozdanie i podjęła decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Członkowie TIMI Study Group ponoszą odpowiedzialność za dokładność i kompletność danych i wszystkich analiz oraz za wierność tego raportu w protokole badania, który jest dostępny pod adresem.
Badana populacja
Kwalifikujący się pacjenci mieli historię miażdżycy, którą zdefiniowano jako spontaniczny zawał mięśnia sercowego lub udar niedokrwienny w ciągu ostatnich 2 tygodni do 12 miesięcy lub chorobę tętnic obwodowych związaną z historią chromania przestankowego w połączeniu z indeksem kostka-ramię mniejszym niż 0,85 lub wcześniejsza rewaskularyzacja w przypadku niedokrwienia kończyn. Zgodnie z planem rejestracja pacjentów z kwalifikującą się diagnozą udaru lub choroby tętnic obwodowych miała zakończyć się, gdy liczba uczestników osiągnęła około 15% całkowitej przewidywanej wielkości próbki.
Pacjenci nie kwalifikowali się, jeśli planowali poddać się rewaskularyzacji, mieli krwawiącą skazę w wywiadzie, ostatnio mieli czynny nieprawidłowy krwawienie, otrzymywali ciągłe leczenie warfaryną lub mieli czynną chorobę wątroby i dróg żółciowych. Pełne kryteria kwalifikowalności zostały wcześniej zgłoszone.8 Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów.
Randomizacja i badania
Kwalifikujący się pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: do otrzymywania worapaksaru (2,5 mg na dobę) lub dopasowanego placebo przez centralny skomputeryzowany system z hierarchiczną warstwą zgodnie z kwalifikowaną diagnozą (zawał mięśnia sercowego, udar lub choroba tętnic obwodowych) i odpowiedzialni. lekarz ma zamiar stosować tienopirydynę (patrz rozdział Metody w Dodatku uzupełniającym)
[więcej w: ginekolog mosina, autoneum katowice, zwężenie tchawicy ]

Powiązane tematy z artykułem: autoneum katowice ginekolog mosina zwężenie tchawicy