Alergeny

Opisano również przypadki dychawicy oskrzelowej pochodzenia odruchowego mające związek z zaburzeniami trawiennymi (dychawica zniestrawności, asthma dyspepticum), z obecnością glist w jelitach, z kamicą żółciową, z chorobami samego narządu oddechowego itd. Napady dychawicy oskrzelowej u osób usposobionych mogą powstawać także pod wpływem czynników fizycznych, których nie należy utożsamiać z alergenami klimatycznymi. Są to wahania ciśnienia barometrycznego, silne wiatry, duże wahania ciepłoty i wilgotności powietrza itp. Alergeny, bodźce psychiczne i fizyczne oraz wpływy nerwowe odruchowe, działając każdy z osobna lub w różnym skojarzeniu na osobę nastawioną przy współczulnie w obrębie narządu oddychania, mogą wyzwalać napad dychawicy oskrzelowej. Nie zawsze powstaje on bezpośrednio po działaniu czynnika wyzwalającego. Tak np. chory może zetknąć się z alergenem w ciągu dnia, a napad pojawi się w nocy. Zależy ta okoliczność prawdopo dobnie od zmienności usposobienia. Ciekawe jest zagadnienie wzajemnego stosunku między dychawicą oskrzelową a gruźlicą płuc. W naszym piśmiennictwie sprawą tą zajmowali się M. Szour, F. Białokur i Grossfeld, który stwierdził klinicznie w 70,7010 (w 152 przypadkach na 215) przypadków dychawicy oskrzelowej wyraźną łączność z gruźlicą. Obecnie coraz bardziej uzyskuje prawo obywatelstwa pogląd, że z różnych postaci gruźlicy jedynie gruźlica włóknista usposabia do dychawicy oskrzelowej. Rozbieżność panuje, co do sposobu powstawania napadów dychawicy w przebiegu gruźlicy płuc. Jedni (z autorów polskich Grossjeld oraz Kazimierz Dąbrowski) stoją na stanowisku teorii uczuleniowej. Groeefeld przypisuje rolę ciała uczulającego tuberkulinie lub anafilatoksynie, która według niego powstaje przez połączenie krążących w ustroju chorego nieswoistych ciał przeciwbiałkowych wytworów rozpadu tkanki w ogniskach gruźliczych – z antygenem białka bakteryjnego tych ognisk. Inni są zwol ennikami teorii mechanicznej, według której napady dychawicy oskrzelowej powstają wskutek mechanicznego drażnienia rozgałęzień nerwu błędnego przez obrzmiałe węzły chłonne około oskrzelowe (Sokołowski) lub przez rozwijającą się w ogniskach gruźliczych tkankę łączną. [więcej w: długość szyjki macicy, tajgun, postępy higieny i medycyny doświadczalnej ]

Powiązane tematy z artykułem: długość szyjki macicy postępy higieny i medycyny doświadczalnej tajgun