Chemioterapia skojarzona w zaawansowanym raku kory nadnerczy AD 3

Leki zostały zakupione za pomocą regularnych planów opieki zdrowotnej pacjentów. W tym procesie nie brała udziału jednostka komercyjna. Dane zebrano na Uniwersytecie w Uppsali i analizowano statystycznie na uniwersytetach w Marburgu i Monachium w Niemczech. Wszyscy autorzy gwarantują dokładność danych i wierność badania do protokołu. Tylko badacze biorący udział w badaniu byli zaangażowani w projektowanie badania, analizę danych i pisanie manuskryptu. Nikt, kto nie jest autorem, nie przyczynił się do przygotowania manuskryptu. Na podstawie wyników badań fazy 2, 16, 17 przewidywaliśmy wysoki odsetek niepowodzeń leczenia podczas leczenia pierwszego rzutu. Dlatego w protokole określono świadczenie terapii drugiej linii alternatywnym schematem dla wszystkich pacjentów, którzy mieli progresję choroby lub niedopuszczalne zdarzenia toksyczne z przypisanym reżimem. W związku z tym dwie równoległe próby fazy 2 do leczenia drugiego rzutu zostały uwzględnione w projekcie badania.
Badanie leczenia
Schemat EDP-mitotan składał się z etopozydu w dawce 100 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała podawanej dożylnie w dniach 2, 3 i 4 każdego cyklu; doksorubicyny w dawce 40 mg na metr kwadratowy podanej dożylnie w 1. dniu; cisplatyna w dawce 40 mg na metr kwadratowy podana dożylnie w dniach 3 i 4; i doustny mitotan podawany w sposób ciągły. Jeden cykl reżimu określono jako 4-tygodniowy okres. Schemat streptozocyna-mitotan składał się ze streptozocyny podawanej dożylnie w dawce g przez 5 dni w pierwszym cyklu i 2 gw dniu w kolejnych cyklach, z ciągłym doustnym podawaniem mitotanu. Jeden cykl reżimu określono jako 3-tygodniowy okres.
W obu schematach leczenia mitotan był uruchamiany co najmniej tydzień przed rozpoczęciem leczenia cytotoksycznego, w celu uzyskania poziomu krwi od 14 do 20 mg na litr. 8,9 Ponieważ leczenie mitotanem z adiuwantem jest często stosowane u pacjentów z raka kory nadnerczy, 10 wcześniejsze leczenie mitotanem przed wprowadzeniem do badania było dozwolone. Równoczesne leki i terapie, które uznano za niezbędne do zapewnienia opieki i bezpieczeństwa pacjentów, zostały również dopuszczone przez miejscowych badaczy. Zastąpienie glukokortykoidami było zalecane u wszystkich pacjentów, z wyjątkiem pacjentów z utrzymującym się zespołem Cushinga.
Oceny badań
Pacjenci byli obserwowani na początku każdego cyklu leczenia w celu badania fizykalnego, określenia stanu sprawności ECOG, pełnej morfologii krwi i pomiarów biochemicznych w surowicy. Odpowiedź guza, mierzona zgodnie z Kryteriami oceny odpowiedzi w guzach litych (RECIST) 1,0,18 była oceniana co 8 tygodni za pomocą tomografii komputerowej klatki piersiowej i jamy brzusznej lub rezonansu magnetycznego (Tekst w dodatkowym dodatku)
[więcej w: zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych, zwężenie tchawicy, lamiwudyna ]

Powiązane tematy z artykułem: lamiwudyna zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych zwężenie tchawicy