Chemioterapia skojarzona w zaawansowanym raku kory nadnerczy AD 6

Po 12 miesiącach 26,1% pacjentów (95% CI, 19,0 do 33,1), którzy otrzymali terapię pierwszego rzutu z EDP z mitotanem, żyło bez progresji choroby, w porównaniu z 7,2% (95% CI, 3,1 do 11,3), którzy otrzymali -liniowe leczenie streptozocyną plus mitotanem. Ogólne przetrwanie
W końcowej analizie zmarło 232 pacjentów (76,3%), przy 211 zgonach spowodowanych postępującą chorobą (90,9%); 18 zgonów pochodziło z przyczyn innych niż rak (zakażenie u 6 pacjentów, niewydolność narządów u 5, zatorowość płucna u 3, zdarzenia sercowo-naczyniowe u 3 i krwotok w 1), a 3 zgony z nieznanych przyczyn. Trzy zgony zostały sklasyfikowane jako prawdopodobnie związane ze schematem EDP-mitotanu (zakażenie u 2 pacjentów i zdarzenie sercowo-naczyniowe u 1) i jako prawdopodobnie związane z tym reżimem (śmierć o nieznanej przyczynie 3 tygodnie po podaniu EDP plus mitotan). Ponadto pacjent zmarł z powodu niewydolności wątroby 11 dni po rozpoczęciu leczenia streptozocyną; śmierć ta została sklasyfikowana jako najprawdopodobniej związana zarówno z leczeniem badanym, jak iz postępującą chorobą.
Wśród pacjentów otrzymujących leczenie pierwszego rzutu odnotowano 108 zgonów w grupie leczonej EDP-mitotanem i 124 osoby w grupie streptozocyny-mitotanu; mediana czasu przeżycia wyniosła 14,8 miesiąca (95% CI, 11,3 do 17,1) i 12,0 miesięcy (95% CI, 10,3 do 13,6), odpowiednio (Figura 2B). Tak więc EDP plus mitotan jako leczenie pierwszego rzutu zmniejszyło ryzyko zgonu o 21% w porównaniu ze streptozocyną i mitotanem (współczynnik ryzyka, 0,79; 95% CI, 0,61 do 1,02; P = 0,07) w zamiarze leczenia analiza. (Wyniki dodatkowych analiz przeprowadzanych w ramach protokołu przedstawiono w tekście 3 w dodatkowym dodatku).
Analizy podgrup
Współczynniki zagrożenia dla nawrotu choroby i śmierci według wcześniej określonych czynników wyjściowych przedstawiono na ryc. S1 w dodatkowym dodatku. Analizy te pokazują, że reżim EDP-mitotan miał podobną skuteczność w większości podgrup. W sumie 54 pacjentów miało wyjściowy poziom mitotanu we krwi 14 mg na litr lub więcej, a wśród tych pacjentów obserwowano tendencję do zwiększenia całkowitego czasu przeżycia w porównaniu z 212 pacjentami, u których poziom mitotanu we krwi wynosił poniżej 14 mg na litr. litr (współczynnik ryzyka śmierci, 0,76; 95% CI, 0,54 do 1,08; P = 0,13).
Terapia drugiej linii
Skuteczność obu schematów leczenia jako leczenia drugiego rzutu była podobna do skuteczności leczenia pierwszego rzutu, z medianą czasu przeżycia wolnego od progresji wynoszącą 5,6 miesiąca (95% CI, 3,6 do 7,4) wśród 101 pacjentów otrzymujących EDP drugiej linii mitotanu i 2,2 miesiąca (95% CI, 2,0 do 2,6) wśród 84 pacjentów otrzymujących streptozocynę drugiej linii plus mitotan. Mediana czasu przeżycia od rozpoczęcia leczenia drugiego rzutu wynosiła odpowiednio 10,3 miesiąca (95% CI, 8,8 do 12,6) i 7,4 miesiąca (95% CI, 6,3 do 9,2) w obu grupach
[hasła pokrewne: postępy higieny i medycyny doświadczalnej, ginekolog mosina, scyntygrafia kości cena ]

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog mosina postępy higieny i medycyny doświadczalnej scyntygrafia kości cena