Długoterminowe wyniki leczenia imatinibem w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej ad 7

Każdy z nowszych czynników ma odrębny profil bezpieczeństwa i skuteczności, 23-26 i 2 (nilotynib i dasatynib) zostały zatwierdzone jako terapia pierwszego rzutu u pacjentów z CML w fazie przewlekłej na podstawie wyników badań III fazy, w których były one związane z wyższymi odsetkami odpowiedzi niż imatinib (chociaż wyższa dawka imatynibu może również zwiększać szybkość odpowiedzi). 15,16,23,24,27 Ponadto nilotynib powodował niższe tempo progresji do fazy przyspieszonej i przełomu blastycznego oraz zgon związany z CML niż imatynib 16. Jednak pomimo lepszej wczesnej kontroli choroby obserwowanej w przypadku inhibitorów kinazy tyrozynowej drugiego pokolenia niż w przypadku imatynibu, dopiero się okaże, czy będą one miały podobnie korzystne długoterminowe bezpieczeństwo. Biorąc pod uwagę długotrwałe wyniki bezpieczeństwa i skuteczności imatynibu oraz rosnącą dostępność imatinibu generycznego, prawdopodobnie pojawią się analizy porównawcze oceniające dostępne inhibitory kinazy tyrozynowej do leczenia pierwszego rzutu. W miarę jak doświadczenie z imatynibem narastało w trakcie tego badania, leczenie pacjentów, którzy przyjmowali inhibitor kinazy tyrozynowej, ulegało poprawie w miarę upływu czasu. Na przykład, gdy pojawiły się problemy związane z niewłaściwym przestrzeganiem schematów doustnych leków (bardziej w rutynowej praktyce klinicznej niż wśród pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych), lekarze nauczyli się przeprowadzać bardziej szczegółowe konsultacje z pacjentami, aby upewnić się, że przyjmowali oni leki zgodnie z zaleceniami.
Wskaźniki przeżycia w naszej próbie były szczególnie wysokie w pewnych podgrupach pacjentów, w tym tych, którzy mieli główną odpowiedź molekularną po 12 miesiącach lub 18 miesiącach i tych z niskimi wynikami Sokala. Wyniki te są zgodne z wcześniejszymi doniesieniami IRIS i innymi badaniami wykazującymi, że wczesna odpowiedź na leczenie inhibitorem kinazy tyrozynowej jest cennym wskaźnikiem prognostycznym dla wyników długoterminowych oraz, że pacjenci z ocenami niskiego ryzyka (według Sokala, 13 Hasforda, 28 lub European Treatment and Wyniki badania 29) na początku badania mają zazwyczaj wysoki odsetek całkowitej odpowiedzi cytogenetycznej i całkowitego przeżycia podczas przyjmowania dowolnego z dostępnych inhibitorów kinazy tyrozynowej. 4, 6 ,6,27,30,31 Profil ryzyka naszej kohorty próbnej, według oceny Sokala , był podobny do tego w innych badaniach.23,32
Leczenie imatynibem pozwoliło również na skuteczne przerwanie leczenia (przez> 5 lat) w małych podgrupach pacjentów z utrzymującą się głęboką odpowiedzią molekularną (odpowiedź molekularna 4 (zdefiniowana jako redukcja o 4 log wartości BCR-ABL1 ze standardowej linii bazowej). poziom w skali międzynarodowej], odpowiedź molekularna 4.5 lub niewykrywalne transkrypty BCR-ABL1), która promuje remisję bez leczenia jako cel leczenia.33 Około 39 do 45% pacjentów, którzy próbują remisji bez leczenia po długotrwałej, głębokiej cząsteczce odpowiedź na terapię imatynibem może pozostać w remisji przez 3 lata lub dłużej33. Szacuje się, że wskaźnik kwalifikujący do próby remisji bez leczenia wynosi 21,6% po 6 latach leczenia imatynibem (na podstawie utrzymania stabilnego głębokiego odpowiedź na .12 miesięcy) .34 Dlatego całkowity odsetek pacjentów leczonych imatynibem, u których może występować stabilna, wolna od leczenia remisja, wynosi około 10%.
[więcej w: zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych, zwężenie tchawicy, tajgun ]

Powiązane tematy z artykułem: tajgun zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych zwężenie tchawicy