Eltrombopag i polepszona hematopoeza w opornej niedokrwistości aplastycznej AD 5

Żaden z pozostałych pacjentów nie otrzymał leczenia immunosupresyjnego lub cytokiny przez co najmniej miesiąc przed przyjęciem do badania. Zdarzenia niepożądane i efekty toksyczne
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane kliniczne i laboratoryjne. Wszyscy oprócz jednego pacjenta otrzymali maksymalną dawkę 150 mg na dobę. Pacjenci byli pytani o skutki uboczne podczas każdej wizyty, a także uczestniczyli w badaniu jakości życia, które oceniało objawy podczas leczenia. Nie znaleźli oni skutków ubocznych ograniczania eltrombopagu. Tabela 2 zawiera listę zdarzeń niepożądanych w stopniu 2 lub wyższym. Ciężkie zdarzenia niepożądane skutkujące hospitalizacją obejmowały: bóle brzucha i niedociśnienie ortostatyczne u pacjenta z gastroparezą cukrzycową, u którego przerwano leczenie na życzenie pacjenta; ciężka wysypka, która była tymczasowo związana z rozpoczęciem leczenia cefalosporyną; ciężkie krwawienie z dziąseł; oraz epizody gorączki z neutropenią, z których niektóre były związane z infekcją potwierdzoną przez hodowlę. W naszej kohorcie gorączka i nawracające infekcje, które występują często u pacjentów z niedokrwistością aplastyczną, wystąpiły tylko u pacjentów, którzy nie mieli odpowiedzi. U jednego pacjenta podczas badania wystąpiło zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B z podwyższeniem poziomu aminotransferaz, a eltrombopag przerwano w 8. tygodniu. Rozpoznanie zaćmy u jednego pacjenta w 9. tygodniu, podczas badania pływaka , spowodowało przerwanie eltrombopagu, chociaż pacjent spełniał kryteria odpowiedzi hematologicznej. Zaćma nie mogła zostać potwierdzona podczas kolejnych badań. Jeden pacjent z odpowiedzią zaprzestał stosowania eltrombopagu w ocenie odpowiedzi po 12 tygodniach ze względu na wzrost liczby neutrofili z obniżeniem poziomu glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI) z 40% do 57%, które spełniły kryterium wykluczenia większe niż 50%; pacjent nie miał dowodów hemolizy lub innych objawów napadowej nocnej hemoglobinurii.
Wcześniejsze badania budziły obawy, że długotrwała stymulacja c-MPL może powodować zwłóknienie szpiku kostnego19. Spośród 23 pacjentów ocenianych, nie zaobserwowano wzrostu zwłóknienia ani retikuliny w próbkach z biopsji szpiku uzyskanych po 3 miesiącach lub w kolejnych próbkach uzyskanych co 6 miesięcy. od pacjentów, którzy otrzymali odpowiedź i kontynuowali otrzymywanie eltrombopagu przez okres do 30 miesięcy. U tych pacjentów wyniki dotyczące retikuliny wynosiły 1+ lub 0 (w skali od 0 do 4+, z wyższymi wynikami wskazującymi na zwłóknienie szpiku) (ryc. 2S w dodatku uzupełniającym).
Odpowiedź kliniczna
Rysunek 1. Rysunek 1. Charakterystyka linii reakcji na Eltrombopag. Diagramy Venna pokazują liczbę pacjentów z odpowiedziami hematologicznymi unilineage, bilineage i trilineage. Liczbę pacjentów z odpowiedzią i wzór odpowiedzi po 12 tygodniach pokazano po lewej stronie
[hasła pokrewne: tajgun, alekafelki, zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych ]

Powiązane tematy z artykułem: alekafelki tajgun zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych