Evacetrapib i wyniki sercowo-naczyniowe w chorobie naczyniowej wysokiego ryzyka cd

Kluczowymi kryteriami wykluczenia były: ostry zespół wieńcowy, udar lub przejściowy atak niedokrwienny, który wystąpił w ciągu ostatnich 30 dni lub planowana angiografia wieńcowa lub rewaskularyzacja. Pełne szczegóły dotyczące kryteriów włączenia i wykluczenia znajdują się w Dodatku uzupełniającym, dostępnym pod adresem. Trial Regimen
Pacjenci zostali losowo przydzieleni, w stosunku 1: 1, przy użyciu interaktywnego systemu odpowiedzi głosowej do przyjmowania evacetrapibu w doustnej dawce 130 mg lub pasującej do placebo, podawanej codziennie, oprócz standardowej, opartej na wytycznych opieki na wysokim poziomie. – ryzyko choroby naczyniowej i jej czynników ryzyka. Aby uniknąć rozróżniania z powodu przewidywanego działania evacetrapibu na poziomy lipidów, zespół badawczy pozostał nieświadomy profili lipidowych pacjentów, które zmierzono w centralnym laboratorium. Chociaż badacze na ogół nie byli informowani o wynikach testów lipidowych w laboratorium centralnym, a stężenia lipidów nie były mierzone w lokalnych laboratoriach, badacze byli informowani, czy poziomy cholesterolu LDL przekraczają określone wartości docelowe, aby umożliwić dostosowanie terapii obniżających poziom lipidów.
Punkty końcowe
Głównym punktem końcowym skuteczności było pierwsze wystąpienie dowolnego komponentu zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego, udaru, rewaskularyzacji wieńcowej lub hospitalizacji z powodu niestabilnej dławicy piersiowej. Drugorzędowe punkty końcowe skuteczności, które miały być przebadane hierarchicznie, obejmowały średnią zmianę procentową od wartości wyjściowej poziomu cholesterolu HDL i poziomu cholesterolu LDL po 3 miesiącach; kompozycja śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego lub udaru; śmiertelność z dowolnej przyczyny; i poszczególne składniki pierwotnego punktu końcowego skuteczności. Szczególne środki bezpieczeństwa obejmowały impuls; ciśnienie krwi; i zdarzenia niepożądane, w tym laboratoryjne markery uszkodzenia mięśni lub uszkodzenia nerek. Niezależny komitet ds. Zdarzeń klinicznych, którego członkowie nie byli świadomi zadań grupy testowej, ocenił końcowe punkty śmierci, zawał mięśnia sercowego, udar, rewaskularyzację wieńcową i hospitalizację z powodu niestabilnej dławicy piersiowej. Definicje składników pierwotnego punktu końcowego podano w Dodatku uzupełniającym.
Analiza statystyczna
Oceniliśmy roczny wskaźnik zdarzeń na poziomie 5% dla pierwotnego punktu końcowego w grupie placebo na podstawie danych z badań obejmujących podobne populacje.9,13-16 Przy tym założeniu oszacowaliśmy, że próbka 12 000 pacjentów, ze średnią z 3-letnim okresem obserwacji, pozwoliłoby na 84% próbę wykrycia ryzyka wystąpienia złożonego zdarzenia końcowego, które było 13,5% niższe w przypadku zastosowania produktu leczniczego Evacirapib niż w przypadku placebo, przy użyciu testu log-rank na dwustronnej alfa. poziom 0,05 (dodatkowe szczegóły dotyczące obliczania wielkości próby znajdują się w Dodatku uzupełniającym). Próbę kontynuowano do momentu spełnienia wszystkich trzech następujących kryteriów: wystąpiło co najmniej 1670 pierwotnych złożonych zdarzeń końcowych; co najmniej 700 zdiagnozowanych drugorzędowych złożonych zdarzeń punktu końcowego zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu; co najmniej 1,5 roku upłynęło od czasu randomizacji ostatniego pacjenta.
Nie zaplanowano tymczasowej analizy na wyższość
[hasła pokrewne: tajgun, szyjka macicy we wczesnej ciąży, długość szyjki macicy w ciąży ]

Powiązane tematy z artykułem: długość szyjki macicy w ciąży szyjka macicy we wczesnej ciąży tajgun