Lewosimendan do zapobiegania ostrym dysfunkcjom narządów w Sepsis ad

W niewielkich badaniach, w których badano stosowanie lewosimendanu u pacjentów z wstrząsem septycznym, wykazano poprawę parametrów hemodynamicznych, przepływu 10 mikrokrążenia, 11 oraz czynności nerek10 i wątroby12 w porównaniu z dobutaminą. Wykazano również inne ważne działania niein- tropowe, w tym działanie przeciwzapalne, 13 przeciwutleniające, 14 i przeciwapoptotyczne15 oraz prawdopodobnie ochronę przed niedokrwieniem i uszkodzeniem reperfuzyjnym16. Niedawna metaanaliza potwierdziła stosowanie lewosimendanu u pacjentów z posocznicą, ale tylko u 125 pacjentów Leczenie 17 Lewosimendan w celu zapobiegania ostrej niewydolności narządowej w badaniu Sepsis (LeoPARDS) miał na celu sprawdzenie, czy dodanie lewosimendanu do standardowej terapii zmniejszyłoby nasilenie dysfunkcji narządów u pacjentów z wstrząsem septycznym i ocenę jego profilu bezpieczeństwa u pacjentów z tym schorzeniem. Metody
Projekt próbny i uczestnicy
Przeprowadziliśmy to wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne z podwójną ślepą próbą i kontrolą placebo w 34 oddziałach intensywnej opieki medycznej dla dorosłych (ICU) w Wielkiej Brytanii. Protokół próbny, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu, został opracowany przez komitet zarządzający próbami i został opublikowany wcześniej18. Komisja Badania i Etyki London-Harrow zatwierdziła protokół.
Badanie zostało sfinansowane przez National Institute for Health Research i Tenax Therapeutics i sponsorowane przez Imperial College London. Zarządzanie danymi i ich analiza zostały przeprowadzone przez Imperial Clinical Trials Unit. Firma Orion Pharma dostarczyła bezpłatnie levosimendan i placebo. Fundatorzy, sponsor i firma Orion Pharma nie mieli żadnej roli w projektowaniu procesu, gromadzeniu lub analizowaniu danych, pisaniu manuskryptu ani podejmowaniu decyzji o przekazaniu rękopisu do publikacji. Pierwszy autor ręczy za dane i analizy, a także za wierność tego raportu w protokole próbnym.
Kryteria rejestracji i losowanie
Pacjenci dorośli, którzy przeszli wstrząs septyczny i otrzymywali leki wazopresyjne przez co najmniej 4 godziny, kwalifikowali się do włączenia. Szczegółowe kryteria włączenia i wykluczenia znajdują się w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem. Pacjenci musieli być rekrutowani w ciągu 24 godzin po spełnieniu kryteriów włączenia. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od pacjenta lub, w przypadku braku zdolności pacjenta, osobistego lub zawodowego przedstawiciela prawnego przed zapisaniem się na badanie. Po odzyskaniu zdolności poszukiwano od pacjenta retrospektywnej pisemnej świadomej zgody.
Rejestrację, randomizację i zbieranie danych przeprowadzono za pomocą systemu online (InForm, Oracle). Pacjenci zostali przydzieleni w stosunku 1: 1, aby otrzymać lewosimendan lub placebo, przy użyciu zmiennych wielkości bloków czterech i sześciu liczb losowych generowanych komputerowo oraz z warstwowaniem według centrum rekrutacji. Sekwencję losową przygotował niezależny statystyk. Etykiety i opakowania specyficzne dla danej próby, w celu zapewnienia identyczności zestawów próbnych, zostały podjęte przez Victoria Pharmaceuticals. Pacjenci oraz personel kliniczny i badawczy nie byli świadomi przypisania grupy próbnej podczas całego badania.
Leczenie kliniczne
Pacjenci zostali przydzieleni do otrzymywania ślepej infuzji lewosimendanu lub placebo przez 24 godziny oprócz standardowej opieki
[przypisy: lamiwudyna, autoneum katowice, warszawa rezonans magnetyczny ]

Powiązane tematy z artykułem: autoneum katowice lamiwudyna warszawa rezonans magnetyczny