Szybkie zanikanie zaniku włókien przepony u mechanicznie wentylowanych ludzi ad 6

Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób pomiary atrofii włókien u naszych pacjentów dotyczą generacji siły. Jeśli odkrycia w naszych próbkach wystąpiły w przeponie, obserwowany stopień atrofii przewidywałby około 55% spadek ciśnienia przeponowego (tj. Do 45% wartości kontrolnych). Dlatego uważamy, że zaniki włókien o dużej wartości odnotowane w przypadku próbek mogą mieć znaczenie kliniczne. Istnieją ograniczenia dotyczące naszego badania. Zdajemy sobie sprawę, że spadek pola przekroju włókien – zanotowany w próbkach z biopsją przepony od pacjentów indywidualnych – można wytłumaczyć albo sztucznym wzrostem średniej długości sarkomeru z powodu niewłaściwego utrwalenia, albo rzeczywistego obniżenia funkcjonalnej średniej objętości włókien. Aby rozróżnić te możliwości, wykorzystano zarówno podłużne, jak i poprzeczne przekroje próbek skrzyń i określono średnią długość sarcomerów na poziomie 2,0 . 0,2 .m zarówno dla włókien wolnokurczliwych, jak i szybkokurczliwych. Wartość ta jest bardzo podobna do obserwowanej dla włókien przepony u osób kontrolnych.21 Na podstawie tych obserwacji wnioskujemy, że zmniejszenie pola przekroju poprzecznego włókien przeponowych od pacjentów przypadku można w całości przypisać atrofii.
Kolejnym ograniczeniem jest to, że nasi badani byli młodsi niż osoby kontrolne. Mimo że preferowaną metodą analizy tego typu danych jest projekt dopasowanej pary, 11 brakowało nam wystarczającej liczby podmiotów, aby umożliwić dopasowanie zarówno do wieku, jak i płci. Wyniki naszego poprzedniego badania22, jak również aktualne dane sugerują, że płeć nie jest wyznacznikiem pola przekroju w włóknach przepony. Dlatego też, ponieważ nie znaleźliśmy żadnych statystycznie istotnych różnic w przekroju między grupami dopasowanymi wiekowo (5 osób) i pełnymi przypadkami (14 osób), uzasadniamy, że różnica wieku pomiędzy osobami sprawami i kontrolnymi nie uwzględnia atrofii włókien membranowych od osób skrzyni.
Istnieją inne możliwe przyczyny atrofii we włóknach przeponowych od osób badanych. Jeden lub więcej z następujących warunków mogło odegrać pewną rolę w wywoływaniu atrofii: zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) lub sepsy, 23 barotraum-volutrauma, 24 śmierci mózgu, 25 lub niezmierzonych substancji humoralnych. Aktualne koncepcje sugerują, że atrofia przepony związana z SIRS, sepsą lub barotraumą – volutrauma powinna być związana z naciekiem komórek zapalnych lub zwiększonymi prozapalnymi cytokinami. Żadne z tych ustaleń nie było jednak widoczne w włóknach przeponowych od osób skrzywdzonych (ryc. 1A i tabela S5 w dodatku uzupełniającym).
Aby ocenić prawdopodobieństwo, że nietoksyczne substancje humoralne lub inne czynniki związane ze śmiercią mózgu stanowiły atrofię błony przepony, porównywaliśmy próbki biopsyjne z mięśnia piersiowego większego z sześciu pacjentów z przypadkami i sześciu osób z grupy kontrolnej. Próbki z obu grup nie różniły się pod względem pola przekroju poprzecznego włókien wolno-skurczowych lub szybkokurczliwych (rysunek S1 w dodatku uzupełniającym). Obserwacje te sugerują, że ani śmierć mózgu, ani nieczytelne czynniki humoralne nie odgrywały roli w atrofii włókien w przypadku przepony pacjenta.
Istnieją czynniki wpływające na zanik włókien w stanach nieużywania, które mogą mieć wpływ na nasze wyniki Nasze dane nie wyjaśniają złożonych zależności między stanami obecnymi w przeponach pacjentów – bezczynnością, poziomem aktywności motorycznej neuronu przeponowego, długościami mięśni przepony i być może dodatkowymi czynnikami – oraz znacznym atrofią zarówno wolnokurczliwych, jak i szybkokurczliwych włókien we krwi. przepony. Literatura ortopedyczna wskazuje, że często stosowane mięśnie kończyn wykazują znacznie więcej atrofii włókien związanych z bezczynnością niż mięśnie używane rzadziej.26 Ponieważ przepona jest aktywna u większości ludzi przez 24 godziny na dobę, można oczekiwać, że będzie wykazywała większą częstość występowania atrofii niż mięśnie kończyn, które są nieaktywne przez interwencje, takie jak uraz rdzenia kręgowego, 27 mikrograwitacji, 28 lub odpoczynek w łóżku 29.
Podsumowując, nasze badanie wskazuje, że kombinacja 18 do 69 godzin bezczynności przepony i wentylacji mechanicznej jest związana z wyraźną atrofią zarówno wolnych, jak i szybkokurczliwych włókien w ludzkiej przeponie. Ponieważ nasze obserwacje silnie sugerują, że zwiększona proteoliza odpowiada zanikowi włókien odnotowanemu w próbkach z biopsji przepony od osobników przypadku, spekulujemy, że blokowanie lub tłumienie przepuszczalnych dla proteolitycznych dróg oddechowych u pacjentów poddawanych wentylacji mechanicznej może złagodzić problemy związane z odsadzeniem, które występują u niektórych pacjentów.
[przypisy: ginekolog mosina, szyjka macicy długość, tajgun ]

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog mosina szyjka macicy długość tajgun