Szybkie zanikanie zaniku włókien przepony u mechanicznie wentylowanych ludzi ad

Wszystkie próbki do biopsji uzyskano za odpowiednią pisemną świadomą zgodą. Biopsje
Próbki biopsyjne o pełnej grubości (około 20 do 24 mm na 6 do 8 mm) uzyskano z tego samego obszaru prawej przedniej przepony nadbrzeżnej u wszystkich pacjentów i osób kontrolnych, zamrożonych w izopentanie po 3 do 5 minutach w celu ustalenia długości, a następnie przeniesiono do ciekłego azotu i przechowywano w temperaturze -80 ° C aż do użycia. Próbki od osobników przypadku uzyskano przed zatrzymaniem krążenia lub usunięciem jakichkolwiek narządów, a próbki od osób kontrolnych uzyskano podczas operacji na uszkodzenia płucne. Ponadto, w celu ustalenia, czy nasza hipoteza dotycząca atrofii była ograniczona do przepony lub pierwotnych mięśni oddechowych, uzyskaliśmy próbki mięśnia piersiowego większego na poziomie trzeciej przestrzeni między sześcioma osobnikami z każdej grupy. (Osoby te były jedynymi, dla których uzyskano odpowiednią zgodę na te biopsje). Aby uniknąć chirurgicznego urazu tego powierzchownego mięśnia, próbki te otrzymano bezpośrednio po nacięciu skóry i przetworzono w taki sam sposób jak próbki przepony.
Pomiary
Przeprowadzono pomiary histologiczne, biochemiczne i ekspresji genów na próbkach przeponowych. Jedynie dane histologiczne uzyskano z próbek pectoralis.
Mierzyliśmy proporcje włókien, obszary przekrojów włókien i frakcje powierzchniowe, aby scharakteryzować atrofię włókna w próbkach z biopsją przepony. Mierzono również stężenia glutationu, aktywnej kaspazy-3 i prokaspazy-3. Analiza stężenia glutationu została wykorzystana do oceny obecności stresu oksydacyjnego6; użyliśmy aktywnej kaspazy-3 i prokaspazy-3 jako wskaźników aktywności kaspazy. Wiadomo, że aktywna kaspaza dysocjuje białka z sieci miofibrylarnej 7, która jest krytycznym etapem proteolizy mięśni.
Oceniliśmy ilościowo liczbę transkryptów informacyjnego RNA (mRNA) dla atroginy-1 i MuRF-1 w stosunku do MBD4, genu uspakajającego, wykorzystującego łańcuchową reakcję polimerazy w odwrotnej transkryptazie.8. Atrogin-1 i MuRF-1 to ligazy ubikwitynowe. które są kluczowymi komponentami szlaku ubikwityna-proteasom dla proteolizy
Badania histologiczne przeprowadzono przy użyciu wcześniej opisanych metod immunohistologicznych, a w każdej próbce badano minimum 400 włókien. Badania biochemiczne i ekspresję genów przeprowadzono w trzech powtórzeniach na każdej próbce. Glutation mierzono za pomocą zestawu do oznaczania enzymatycznego recyklingu (zestaw do oznaczania glutationu, Cayman Chemicals). Pomiary kaspaz przeprowadzono stosując elektroforezę w żelu sodowym z dodecylosiarczanem-poliakryloamidem, a następnie immunoblotting z przeciwciałami monoklonalnymi specyficznymi dla fragmentów 32- i 17-kD. Zastosowaliśmy metodę krzywej względnej standardowej do obliczenia poziomu ekspresji genu w każdej z naszych próbek przepony.8 Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich metod są dostępne w Dodatku uzupełniającym.
Statystyka
Środki (. SD) i mediana są przedstawione dla wszystkich ciągłych danych. Zmienne demograficzne, histologiczne, biochemiczne i ekspresji genów zostały porównane między grupami przypadków i grup kontrolnych za pomocą testów t dla normalnie rozproszonych danych ciągłych, testów Manna-Whitneya dla danych rozdzielonych niestandar dowo i dokładnych testów Fischera dla zmiennych kategorialnych.
Wyniki
Charakterystyka eksperymentalnej kohorty
Tabela 1
[podobne: autoneum katowice, tajgun, szyjka macicy długość ]

Powiązane tematy z artykułem: autoneum katowice szyjka macicy długość tajgun