Szybkie zanikanie zaniku włókien przepony u mechanicznie wentylowanych ludzi cd

Podsumowanie cech demograficznych, powód operacji i historii medycznej w zakresie kontroli i przypadków. Tabela 2. Tabela 2. Zestawienie ustawień respiratora, pomiary gazów krwi tętniczej i oznakowanie życiowe dla kontroli i przypadków. Dane demograficzne, powody włączenia do badania i historię medyczną dla osób sprawnych i kontrolnych zestawiono w Tabeli 1; ustawienia respiratora, pomiary gazów krwi tętniczej i parametry życiowe podsumowano w Tabeli 2. Dane kliniczne dla każdego przypadku przedstawiono w Dodatkowym dodatku w Tabeli S1; Tabele S2 i S3 zawierają dane histologiczne dla przypadków i osób kontrolnych; a tabela S4 zawiera zwykłe pomiary laboratoryjne. Osoby badane były młodsze niż osoby kontrolne (średni wiek, 35 . 16 lat vs. 57 . 18, P = 0,008). Obie grupy nie różniły się pod względem proporcji mężczyzn i kobiet ani wskaźnika masy ciała. Po śmierci mózgu przepony osób badanych były nieaktywne przez 18 do 69 godzin, podczas gdy bezczynność w przeponach osób kontrolowanych była ograniczona do 2 do 3 godzin; średni czas nieaktywności dla przepony osób chorych był znacznie większy – ponad 10-krotnie większy niż przepony osób kontrolnych (2,4 . 0,5 vs. 34 . 16, P <0,001). Analiza próbek pobranych z biopsji przepony
Histologia
Ryc. 1. Ryc. 1. Porównanie próbek reprezentatywnej i kontrolnej membrany z biopsją w odniesieniu do rozmiaru włókien. Wolno-skurczowe i szybkokurczliwe włókna w próbkach skrzynek (panele A, C i E) są mniejsze niż w membranach kontrolnych (panele B, D i F). Panele A i B (hematoksylina i eozyna) pokazują, że ani naciek zapalny, ani nekroza nie występują w przypadku ani w próbkach kontrolnych. Skrawki w panelach C i D inkubowano wstępnie z przeciwciałem NOQ7.5.4D, 10,13, które jest specyficzne dla łańcucha ciężkiego wolnej miozyny, podczas gdy wycinki w panelach E i F preinkubowano z przeciwciałem MY-32, 10,14, które reaguje ze wszystkimi szybkimi łańcuchami ciężkimi miozyny. Ponadto, w każdej sekcji, wszystkie włókna są nakreślone przez przeciwciało reagujące z lamininą 10,15. W każdej z sekcji włókna reagujące z przeciwciałem są pomarańczowo-czerwone, podczas gdy włókna nie reagujące z przeciwciałem są czarne. W panelach C, D, E i F reprezentatywne włókno wolnokurczliwe wskazuje otwarte koło i włókno o szybkim skurczu za pomocą otwartego kwadratu.
Porównanie z Figury 1A i 1B wskazuje, że włókna w próbkach z biopsją przepony od osobników przypadku były znacznie mniejsze niż od osobników kontrolnych. Ryciny 1C, 1D, 1E i 1F pokazują, że zarówno wolnokurczliwe, jak i szybkokurczliwe włókna w próbkach zostały dotknięte atrofią. Co ważne, wszystkie panele na rysunku wskazują, że zanikowi włókien w przypadku próbek nie towarzyszył naciek komórek zapalnych.
Rycina 2. Rycina 2. Porównania grupowe przypadków i kontroli próbek z biopsją membrany z uwzględnieniem cech histologicznych. Zarówno wolnokurczliwe włókna, jak i szybkokurczliwe włókna w próbkach są znacznie mniejsze niż w próbkach kontrolnych (panel A). Jednak próbki i próbki kontrolne nie różnią się pod względem proporcji wolnych i szybkokurczliwych włókien (Panel B), ani też nie różnią się w odniesieniu do frakcji powierzchniowych wolnych i szybkokurczliwych włókien (Panel C) (tj. , proporcja obszaru przekroju membrany z włóknami, określona przez typy włókna wolnego lub szybko-skrętnego).
W przypadku próbek średnia powierzchnia przekroju poprzecznego włókien wolno-drgających i szybkokurczliwych wynosiła odpowiednio 2025 . 745 i 1871 . 589 .m2, podczas gdy w próbkach kontrolnych te pola przekroju poprzecznego wynosiły 4725 . 1547 i 3949 . 1805 .m2, odpowiednio
[patrz też: hematopoeza, autoneum katowice, postępy higieny i medycyny doświadczalnej ]

Powiązane tematy z artykułem: autoneum katowice hematopoeza postępy higieny i medycyny doświadczalnej