Vorapaxar w drugorzędowej profilaktyce zdarzeń atermotrombotycznych AD 5

Szczegóły dotyczące działań następczych i utraty danych w następstwie są zawarte w dodatkowym dodatku. Ostatnia data kontaktu z pacjentem to 23 grudnia 2011 r., A baza danych próbnych została zablokowana 9 stycznia 2012 r. Punkty końcowe skuteczności
Tabela 2. Tabela 2. Skuteczność i końcowe punkty krwawienia po 3 latach. Rycina 1. Rycina 1. Częstości występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych w skali Kaplana-Meiera. Po 3 latach pierwotny punkt końcowy zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego lub udaru wystąpił u 1028 pacjentów (9,3%) w grupie worapaksaru, w porównaniu z 1176 pacjentami (10,5%) w grupie placebo (współczynnik ryzyka 0,87; 95% przedział ufności [CI], 0,80 do 0,94; P <0,001) (tabela 2 i wykres 1A). Główny drugorzędowy punkt końcowy zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego, udaru lub pilnej rewaskularyzacji wieńcowej wystąpił u 1259 pacjentów (11,2%) w grupie worapaksaru, w porównaniu z 1417 pacjentami (12,4%) w grupie placebo (współczynnik ryzyka 0,88; 95% CI, 0,82 do 0,95, P = 0,001) (Tabela 2 i Figura 1B). Częstość zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub zawału serca zmniejszyła się z 8,2% wśród pacjentów w grupie placebo do 7,3% wśród pacjentów z grupy worapaksar (P = 0,002) (tabela 2 i rysunek S2 w dodatkowym dodatku). Poszczególne składniki tych złożonych punktów końcowych są również pokazane w Tabeli 2. Szybkość zgonu z jakiejkolwiek przyczyny nie różniła się istotnie pomiędzy grupą worapaksar a grupą placebo (odpowiednio 5,0% i 5,3%, współczynnik ryzyka 0,95, 95% CI 0,85 do 1,07, P = 0,41). (Dodatkowe ostateczne punkty końcowe skuteczności przedstawiono w tabelach S1 i S2 w dodatkowym dodatku).
Wśród pacjentów bez udaru w wywiadzie pierwotny punkt końcowy wystąpił u 8,3% pacjentów w grupie przyjmującej worapaksar, w porównaniu z 9,6% pacjentów w grupie placebo (współczynnik ryzyka, 0,84, 95% CI, 0,76 do 0,93; P <0,05; 0,001) (tabela S3 w dodatkowym dodatku). Nie obserwowano znaczącej niejednorodności na korzyść worapaksaru pod względem częstości występowania zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu w większości badanych głównych podgrup, w tym przypadków zdefiniowanych w zależności od zastosowania lub niewykorzystania tienopirydyny (rysunek S3 w dodatkowym dodatku) . Jednak wśród pacjentów, którzy ważyli mniej niż 60 kg, stosowanie worapaksaru nie miało korzystnego wpływu na ten wynik (P = 0,03 dla interakcji). Dodatkowe analizy skuteczności w podgrupach, które zdefiniowano zgodnie z kwalifikowaną diagnozą miażdżycy (zawał mięśnia sercowego, udar lub choroba tętnic obwodowych) i obecność lub brak udaru w historii przedstawiono w Tabeli S3 i na Rysunku S3 w Dodatkowym Dodatku.
Punkty końcowe bezpieczeństwa
Rycina 2. Rycina 2. Stopień krwawienia według Kaplana-Meiera
[podobne: szyjka macicy we wczesnej ciąży, hematopoeza, długość szyjki macicy w ciąży ]

Powiązane tematy z artykułem: długość szyjki macicy w ciąży hematopoeza szyjka macicy we wczesnej ciąży